Leerlingbegeleiding

Leerlingbegeleiding

Visie


In onze school staat het welbevinden van elke leerling centraal. Daarom vinden wij als school de begeleiding van de leerlingen zowel op sociaal en emotioneel vlak als op studiegebied erg belangrijk. Wij willen onze leerlingen op succesvolle wijze doorheen hun schoolloopbaan loodsen zodat ze met de nodige bagage het verdere leven in kunnen stappen, richting hoger onderwijs of richting een eerste baan.

Aan de hand van de gegevens die ouders bij de inschrijving via de zorgfiche bezorgen, worden gepaste initiatieven genomen opdat de leerling optimaal kan functioneren en studeren.

Basiszorg en -begeleiding start bij het dagdagelijkse werk dat onze leerkrachten leveren voor, tijdens en na de lessen in de klas maar ook bij de begeleiding van de vele werkgroepen en activiteiten voor de leerlingen. Elke klas wordt begeleid door een team van twee leerkrachten. 

Dagdagelijks werken klasbegeleiders, vakleerkrachten en leerlingbegeleiders samen om onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. Talrijke schooleigen initiatieven en acties ondersteunen de begeleiding van al onze leerlingen in het ontwikkelen van hun talenten, sociale vaardigheden en competenties verbonden aan hun studies. 

De communicatie, betrokkenheid en samenwerking met onze ouders is cruciaal in het totale begeleidingsproces. 

Voor leerlingen die, om uiteenlopende redenen, nood hebben aan extra begeleiding staan deskundige en ervaren leerlingbegeleiders klaar. Zij kunnen voor specifieke noden rekenen op een individueel begeleidingstraject met aangepaste ondersteuning. 

Deze CEL leerlingbegeleiding bestaat uit de pedagogische directeur, een medewerker van het CLB, leerlingbegeleiders uit het leerkrachtenteam en een secretariaatsmedewerkster. Tijdens een wekelijks overleg bespreken zij de begeleiding van individuele leerlingen, volgen deze op en sturen bij waar nodig. Om efficiënt te kunnen werken en wegens de eigenheid van de doelgroepleerlingen is dit overleg afzonderlijk voor de eerste graad en voor de bovenbouw. 

Socio-emotionele begeleiding


Bij het begin van het schooljaar wordt tijdens de onthaalactiviteiten gewerkt rond welbevinden en de klassfeer. 

Tijdens een wekelijks lesuur sociale activiteiten wordt in de eerste graad extra aandacht besteed aan het versterken van sociale vaardigheden en leren leren. Deze competenties worden in de tweede en derde graad verder verfijnd.

Tijdens projectweken wordt intensief en vakoverschrijdend gewerkt rond bepaalde thema?s zoals bij voorbeeld vriendschap, pesten, diversiteit?

Tijdens persoonlijke gesprekken met leerlingen wordt door de leerlingbegeleiders hulp op maat geboden of indien nodig doorverwezen naar gespecialiseerde instanties. 


 

Studiebegeleiding

Leren Leren

In elke graad leggen we eigen accenten op het Leren Leren, aangepast aan de leeftijd van de leerlingen. Wij kiezen bewust niet voor het kant-en-klare materiaal, om te kunnen inspelen op de noden van de individuele leerling. Daarenboven is het traject Leren Leren afgestemd op de eigen schoolwerking.

In de middenschool wordt stelselmatig en in klasverband gewerkt aan ?Leren Leren? door middel van actiekaarten en infofiches. 

De leerlingen van de bovenbouw krijgen een schooleigen bundel ?Leren Leren?, boordevol hapklare methodieken en tips, die in heel wat lessen actief gebruikt en toegepast worden. De leerlingen van de derde graad werken met een aangepaste bundel die specifiek gericht is om hen voor te bereiden op verder studeren aan een hogeschool of universiteit. 

In de bovenbouw worden zowel sessies ?Leren Leren? zowel in groep als individueel aangeboden. Zowel de leerling, ouders als leerkrachten kunnen de sessies aanvragen.


Remediëring 

Voor leerlingen van het eerste jaar wordt er wekelijks een vast differentiatie-uur gehouden. Voor wiskunde en/of Frans worden de leerlingen dan ofwel geremedieerd, ofwel worden de leerlingen extra uitgedaagd met verdiepingsleerstof.

Daarnaast kunnen de leerlingen in de eerste graad wekelijks deelnemen aan de Wisclub of de Réviclique. Tijdens deze middagactiviteiten geven leerkrachten wiskunde en Frans extra uitleg of na afwezigheid van de leerling inhaallessen.

In de Bovenbouw organiseren we driemaal per jaar 4 remediëringsmaandagen (in november, maart en mei). Leerlingen worden op uitnodiging tijdens het 8ste lesuur begeleid door een leerkrachtenteam, om bepaalde leerstofonderdelen te remediëren, te werken aan hun studiemethode en/of hun Nederlandse taalvaardigheid bij te schaven.


Vaste toetsdagen

Elk vak in elke klas heeft zijn vaste toetsdag. Zo blijft het aantal toetsen op een dag beperkt. Bovendien leren de leerlingen hiermee hun studiewerk plannen. Naast de geplande toetsen kunnen de leerlingen wél een priktoets (=een onverwachte toets) krijgen, maar enkel over de leerstof van de vorige les. De controletoetsen, die over een grotere hoeveelheid leerstof gaan, mogen enkel op de vaste toetsdag van het vak gehouden worden. 

In de 3de graad kunnen ook de priktoetsen enkel op de toetsdag gehouden worden, maar de PT's kunnen vragen naar de leerstof sinds de vorige toetsdag. Zo worden leerlingen stilaan voorbereid op het zelf plannen en op het verwerken van grotere leerstofgehelen.


Studie-namiddagen

Tijdens elke examenperiode hebben alle leerlingen (middenschool en bovenbouw) de mogelijkheid om op school te studeren tot 15.40 uur. Voor leerlingen die thuis niet zo makkelijk een rustig plekje vinden om te studeren of die thuis gewoon voortdurend afgeleid zijn, blijkt dit een welkom aanbod.


Begeleiding van leerstoornissen of ASS

(vb: ADHD, dyslexie, dyscalcullie, ? )

Voor leerlingen waarbij een leerstoornis is vastgesteld wordt in overleg met de leerling, ouders en leerkrachten een individueel handelingsplan uitgewerkt met compenserende maatregelen die wenselijk zijn en waarmee rekening wordt gehouden door de vakleerkrachten. Enkele voorbeelden van maatregelen: aparte ruimte voor examens, gebruik van een ondersteunend computerprogramma, aanpassing van toetsen in omvang en samenstelling,... Als school willen wij dyslectici zelfredzaam maken door hen bruikbare hulpmiddelen voor te stellen en technieken aan te leren. Het computerprogramma 'Sprint Plus' (= voorleessoftware) wordt aan alle dyslectici gepresenteerd en op hun verzoek wordt het gebruikt voor de voorgelezen versie van leesteksten op taalexamens. Het programma kan men ook inschakelen als schrijfhulp. We zorgen daarenboven voor een dyslexievriendelijke opmaak van documenten. 


Schoolloopbaanbegeleiding

Wij volgen en begeleiden het parcours dat elke individuele leerling binnen onze school aflegt. Via belangstellingsproeven, infomomenten, het maken van een voorlopige keuze en adviezen door de begeleidende klassenraden worden leerlingen ondersteund en begeleid om het studietraject van het eerste tot het zesde jaar zo optimaal mogelijk af te leggen. 

Met de ouders wordt hierover regelmatig gecommuniceerd op infoavonden en individuele oudercontacten. Voor de overgang tussen elk schooljaar en elke graad zijn infobrochures uitgewerkt.

Ook voor de keuze naar het hoger onderwijs doorlopen onze toekomstige studenten een begeleidingstraject: werkbrochure - voorlopige keuze - adviezen vakleerkrachten - bezoek aan de studiebeurs te Genk - persoonlijke contacten met studenten en afgestudeerden op aanvraag.