top of page

Leerlingenbegeleiding

In onze school staat het welbevinden van en de verbondenheid met elke leerling centraal. In onze kleine school is net die verbondenheid met de leerlingen één van onze grootste doelstellingen en krijgt elke leerling de zorg die hij of zij nodig heeft. We hechten veel belang aan de begeleiding van alle leerlingen, zowel op sociaal en emotioneel vlak (leefzorg) als op vlak van studeren (leerzorg). Wij willen onze leerlingen op succesvolle wijze doorheen hun schoolloopbaan loodsen, zodat ze met de nodige bagage richting hoger onderwijs of een eerste baan kunnen stappen. 

Algemeen

Bij elke inschrijving wordt er een zorgfiche ingevuld. Hierop worden de eventuele zorgnoden van de leerling in kaart gebracht. Dit geeft ons de mogelijkheid om de leerling vanaf de start goed op te volgen. Dit gebeurt door overdracht van gegevens, het leerlingvolgsysteem, klassenraden, coachuren, leerlingencontacten... Aan de hand van deze informatie worden er gepaste initiatieven genomen opdat de leerling optimaal kan functioneren en studeren.

20210928-st-michiel-127.jpg
Leerlingenbegeleiding 2.jpg

​​Binnen het zorgbeleid kiezen we voor een zo breed mogelijke basiszorg. Dit wil zeggen dat veel van de specifieke zorg ook ten goede kan komen aan alle leerlingen. In deze uitgewerkte brede basiszorg ligt er veel nadruk op preventie. Onze leerkrachten zetten zich dagdagelijks in om onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden, zowel voor, tijdens als na de lessen. Elke klas wordt begeleid door één of twee coaches. We doen dit ook tijdens schooleigen initiatieven en acties zoals vriendschapsdagen, vormingsdagen, klasuitstappen… Daarbij worden talenten, vaardigheden en competenties uitgediept en ontwikkeld.

20210928-st-michiel-130.jpg

Wij kiezen voor verhoogde zorg als leerlingen die, om uiteenlopende redenen, nood hebben aan extra begeleiding of ondersteuning. Het begeleidingsteam van leef- en leerzorg zorgt voor een individueel begeleidingstraject bij o.a. faalangst, rouw en verlies, sociaal-emotionele problemen of leerhindernissen zoals dyslexie, dyscalculie ...

Wij beschouwen de ouders als actieve partners in het begeleidingsproces. De communicatie, betrokkenheid en samenwerking met onze ouders is cruciaal. Vanuit het begeleidingsteam, het secretariaat  en de coaches opteren we om de ouders zo snel mogelijk te informeren over het functioneren van de leerling.

 

Het begeleidingsteam bestaat uit de pedagogische directeur, een medewerker van het CLB en leerlingbegeleiders uit het leerkrachtenteam. Tijdens een wekelijks overleg bespreken zij de begeleiding van individuele leerlingen, volgen deze op en sturen bij waar nodig. Om efficiënt te kunnen werken en wegens de eigenheid van de doelgroepleerlingen is dit overleg afzonderlijk voor de eerste graad en voor de bovenbouw.

Leefzorg

 

In onze school zijn er 5 leerlingenbegeleiders. Zij luisteren, ondersteunen, bemiddelen, adviseren en verwijzen door indien nodig. Enkele voorbeelden van hun werking:
 

  • Ze hebben aandacht voor het school- en klasklimaat.

  • Ze houden contact met de leerlingenraad.

  • Ze volgen het leerlingvolgsysteem op waar de info over de ontwikkeling van elke individuele leerling wordt bewaard.

  • Ze werken nauw samen met alle leerkrachten en geven de leerkrachten ondersteuning en feedback.

  • Ze begeleiden leerlingen in het naleven van de gedragscode. De nadruk wordt hier gelegd op herstelgerichte aanpak en verantwoordelijkheid.

  • Ze nemen de pedagogische opvolging rond afwezigheden op.

  • Ze begeleiden bij verhoogde zorg. Bijvoorbeeld bij aangepaste en flexibele trajecten of individuele ondersteuning bij psychosociale problemen.

  • Indien nodig nemen ze contact op met externe diensten en volgen dit verder op.

  • Ze geven inhoud aan de leerlingencontacten en organiseren dit 2x per jaar.

 

Leerzorg

Leren leren

We willen als school gedurende de hele schoolloopbaan van onze leerlingen aandacht besteden aan 'leren leren'. Concreet betekent dit dat we hier regelmatig mee bezig zijn tijdens de lessen vanaf het 1e tot en met het 7e jaar.
 

We willen niet enkel leerstof aanbieden, we willen onze leerlingen ook leren hoe ze hun leer- en studieomgeving kunnen organiseren en hoe ze de leerstof op een actieve manier kunnen verwerken. Zo krijgen de leerlingen niet alleen algemene studietips (wat werkt wel, en wat werkt niet), maar ook vakgebonden studietips (hoe studeer ik best voor elk vak) en specifieke tips (vb. concentratie, examentips…). Er wordt eveneens veel aandacht besteed aan het maken van een goede planning en het spreiden en herhalen van leerstof.
 

In het tweede deel van het schooljaar ligt de focus op het actief verwerken van de leerstof: zo moeten de leerlingen structureren aan de hand van een Cornell-schema, in de 3e graad leren ze noteren om zo goed voorbereid te zijn op het hoger onderwijs, enzovoort.

Het aanbrengen van deze studiemethodes gebeurt stapsgewijs, doorheen de verschillende graden, om zo van onze leerlingen zelfredzame studenten te maken.

Individuele handelingsplannen

Zoals hierboven eerder vermeld, wordt in onze school er gewerkt met een brede basiszorg, binnen leerzorg denken we dan bijvoorbeeld aan het aanbieden van voldoende structuur, een veilige en krachtige leeromgeving, afspraken rond toetsing, enzovoort.
 

Voor leerlingen waarvoor deze brede basiszorg niet voldoende is, kan er (in overleg met het begeleidingsteam, de leerling en de ouders) een individueel handelingsplan opgesteld worden. Dit plan bevat een aantal specifieke maatregelen voor jongeren met dyscalculie, dyslexie, ASS, cognitief sterk functioneren... Als school willen wij deze leerlingen vooral zelfredzaam maken door hen niet alleen bruikbare hulpmiddelen voor te stellen, maar vooral door hen strategieën aan te leren om beter met hun leermoeilijkheid om te gaan.

We vertrekken vanuit leerlingperspectief en niet vanuit leerkrachtperspectief: we gaan dus aanpakken en niet aanpassen. We houden hierbij rekening met het groeiperspectief van elke leerling door het stimuleren van inzicht in zichzelf en zelfredzaamheid.

bottom of page