Afwezigheden

Wat te doen in geval van afwezigheid?


De school wordt voor 8.30 uur telefonisch verwittigd door de ouders. Als een leerling niet aanwezig is op school en de school werd daar niet van verwittigd,
dan zal de school zelf contact opnemen met de ouders.

Elke afwezigheid moet verantwoord worden door een bewijsbrief, die zo snel mogelijk aan de school bezorgd wordt.


Welke bewijsbrief is nodig?

 • Doktersattest

  • Afwezigheden van meer dan 3 opeenvolgende dagen
  • Afwezigheden tijdens de examenperiode 
  • Afwezigheden tijdens schoolse uitstappen 
  • Niet-deelname aan LO-lessen (wegens fysieke redenen)
 • Afwezigheidsbriefje zonder medisch attest (max. 4 / schooljaar)

  • Afwezigheden van maximaal 3 opeenvolgende kalenderdagen
 

Voorziene afwezigheden

Is de afwezigheid te voorzien en/of vereist ze het voorafgaand akkoord van de directeur of zijn afgevaardigde, dan wordt de school vooraf op de hoogte gebracht. Ook hier is het nodig om een bewijsbrief aan de school te bezorgen: bv. afspraak bij de orthodont, begrafenis, huwelijk ...Wat te doen na je afwezigheid?


Attest afgeven:

De wettiging gebeurt wanneer je terug op school komt. Zal je langer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek zijn, dan moet je het attest onmiddellijk aan de school (laten) bezorgen of opsturen.

Agenda overschrijven van een medeleerling:

Kijk goed naar de taken en de toetsen die werden opgegeven (kijk ook minstens een week verder). Het nalaten van het inschrijven van je agenda is geen reden om een eventuele toets/taak niet te moeten maken of leren.

Werkboeken/cursussen bijschrijven:

Schrijf wat je gemist hebt over van een medeleerling. Indien je langer afwezig was, kun je ook kopieën maken. Doe dit onmiddellijk en in overleg met de klasbegeleiders.

Leerstof nakijken:

Noteer de zaken die je niet begrijpt en vraag hierover uitleg bij de vakleerkracht. Vraag beleefd wanneer deze tijd heeft om je uitleg te geven en dan zal hij/zij je graag verder helpen.

CT's bijmaken?

Gemiste toetsen maak je na overleg met de be­trokken vakleerkracht.
Langdurige afwezigheden wegens gezondheidsproblemen


Ben je langdurig afwezig ten gevolge van gezondheidsproblemen dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH), m.n.:

je dient meer dan 21 volledige kalenderdagen ononderbroken afwezig te zijn op school wegens ziekte of ongeval. Als je na een periode van TOAH binnen drie maanden hervalt of als je chronisch ziek bent, valt deze voorwaarde weg;

je verblijft op een afstand van maximum 10 km van de school;

je ouders of voogd dienen een schriftelijke aanvraag in bij de directeur op basis van een medisch attest waaruit blijkt dat je onmogelijk halftijds of meer naar school kan gaan, maar wel les kan krijgen.

Contacteer zeker de school, wij helpen je hiermee verder!